CNC sensor je aplikace pro monitoring obráběcích strojů a center vytvořená vlastními silami a prostředky společnosti v-tech s.r.o. Účelem aplikace je sběr a vyhodnocení strojních dat z CNC obráběcích strojů. Tento projekt vznikl z požadavku vlastní strojírenské výroby, která trpěla nedostatkem reálných dat pro její řízení a hladký chod. Cílem bylo vytvořit aplikaci, jejíž pořízovací cena nebude závratné částky a poskytne důležitá data potřebná pro plánování výroby, vytížení výrobní technologie, motivaci zaměstnanců, ekonomické zhodnocení výroby.  Výstupem  aplikace je rozsáhlý a ucelený přehled proběhlé výroby, který slouží jako nástroj k identifikaci slabých míst výroby, tudíž ke snížení provozních nákladů a zlepšení produktivity. Aplikaci lze libovolně rozšiřovat či upravovat dle konkrétních požadavků zákazníka. Nabízíme kompletní instalaci, napojení CNC strojů a zprovoznění ve Vašem výrobním provozu.

Benefity aplikace CNC sensor

Dashboard

Dashboard

Aplikace poskytuje uživatelsky definovaný přehled o dění a situaci výrobního stroje v reálném čase. Jednotlivé informace jsou pro lepší přehlednost a snadnost barevně odlišeny.

Výrobní data

Výrobní data

Program přehledně graficky zobrazuje detailní historii výroby zahrnující výrobní časy strojů, kusovou evidenci výrobků, která je navíc logicky propojená se zakázkou.

Výrobek

Výrobek

Veškeré operace provedené na jednotlivém výrobku na různých strojích je možné přehledně zobrazit a analyzovat.

Výrobní program

Výrobní program

CNC Sensor poskytuje detailní analýzu výrobního procesu zakázek v časové posloupnosti až na úroveň jednotlivých obrobků.

Monitoring příkonu stroje (opce)

Monitoring příkonu stroje (opce)

Informace získávané z aplikace CNC Sensor lze rozšířit o monitoring elektrotechnických veličin napájených strojů.

Hlídání servisních intervalů strojů

Hlídání servisních intervalů strojů

Aplikace CNC Sensor dohlíží na dodržení všech servisních intervalů CNC strojů v provozu, které jsou předepsané výrobcem stroje či podnikovou údržbou. 

Statistika výroby

Statistika výroby

Uživatel má možnost generovat grafické statistické souhrny pro vybrané období za jednotlivý stroj nebo výrobu jako celek.

Seznam alarmů

Seznam alarmů

Aplikace CNC Sensor disponuje logem alarmů a chybových hlášení, která nastanou během chodu stroje

Nastavení rolí

Stanovte si role Obsluha, Seřizovač, Mistr a mějte pod kontrolou fond času pro váš stroj a výrobní program.

Aktuality

CNC sensor 1.4

16.6.2021

uvolněna nová verze SW a následující změny od verze 1.3

Všeobecně

 • Monitoring obsluhy strojů novinka
 • zjednodušené nastavení aplikace
 • robustnost aplikace
 • úprava designu
 • definice nových stavů CNC strojů (MDI mod, měření dot. sondou, nečinná výroba)
 • export výrobních dat do Excelovského souboru

Výroba

 • nové přehlednější stránkování
 • pokročilý filtr strojních dat
 • automatické filtrování krátkých běhů programu
 • možnost přehledného porovnání páru CNC strojů v časové ose 

On line

 • zobrazení aktuální doby prostoje stroje od dokončení posledního výrobního cyklu

Výrobní data

 • porovnání skutečného výrobního času s přednastavenou teoretickou hodnotou např. CAM systému
 • přiřazení výkresové dokumentace k výrobnímu programu
 • možnost vytvoření skupiny výrobních programů
 • zjednodušené hledání výrobních programů

On line - aktuální zobrazení

On-line dashboard je hlavní stránka zobrazující aktuální stav výrobního stroje v reálném čase. Jednotlivé stavy strojů jsou barevně znázorněny, aby obsluha či mistr výroby v případě nepřítomnosti ve výrobní hale měl aktuální informaci o dění.

Stránku dashboardu lze v případě více výrobních hal promítat na velkoformátových obrazovkách a mít tak okamžitý přehled o stavu všech strojů.

Výrobní data

Přehled chronologicky řazené proběhlé výroby celkově, či na jednotlivých strojích, které lze vybrat z rolovacího menu.

Přehledně zobrazuje primární data:

 • začátek výroby
 • doba výroby v hodinách
 • počet vyrobených kusů
 • jednotkový čas na kus
 • stavy posuvů a overidů v průběhu výroby číslo zakázky

Statistika výroby

Přehledné grafické zobrazení běhu výroby na jednotlivých strojích v předdefinovaných časových periodách:

 • den
 • týden
 • měsíc
 • rok

Vyhodnocení z hlediska chodu stroje a proběhlého dne, týdne, měsíce, roku. Vhodný ukazatel pro stanovení vytíženosti výrobních strojů. 

Monitoring obsluhy strojů

Bezkontaktní systém snímače umístěného na stroji a čipu obsluhy přináší výhodu zejména ve spolehlivosti a přesnosti sbíraných dat. Obsluha se nemusí aktivně logovat, vše je zajištěno automaticky tím, že se oprávněný uživatel pohybuje v dosahu snímače stroje.

 • Evidence času obsluhy pro cenotvorbu
 • Sledování efektivity obsluhy
 • Transparentní dohledání kolizních stavů stroje
 • Nastavení rolí
 • Automatické logování

Program

Chronologicky řazené zakázky vztahující se ke konkrétnému dílu (programu).
Z rolovacího seznamu si vyberete díl, který chcete analyzovat a sledovat parametry:

počet vyrobených kusů
počet vyrobených kusů
procentuální hodnoty výroby, seřizovacího času, prostoje a poruchy
procentuální hodnoty výroby, seřizovacího času, prostoje a poruchy
etalonový program, který byl vyhodnocen z hlediska produktivity jako nejlepší
etalonový program, který byl vyhodnocen z hlediska produktivity jako nejlepší
hodinová sazba stroje, která se odvíjí od jednotkové ceny za obrobení jednoho kusu
hodinová sazba stroje, která se odvíjí od jednotkové ceny za obrobení jednoho kusu
počet vyrobených zmetků
počet vyrobených zmetků
číslo zakázky
číslo zakázky
jednotkový čas na 1 kus
jednotkový čas na 1 kus
jméno seřizovače dílu (opce)
jméno seřizovače dílu (opce)
jméno obsluhy stroje (opce)
jméno obsluhy stroje (opce)

Velmi užitečná je i funkce, která umožňuje přejmenování programu. Je to z toho důvodu přehlednosti, protože některé řídící systémy mají číselné označení programu a je velice obtížné takto na první pohled identifikovat vyráběný dílec. Přenesený název se zobrazuje i na on-line obrazovce.

Výrobek

Záložka "Výrobek" slouží ke zhodnocení výráběného dílce jako celku. Ve většině případů se jednotlivý výrobek obrábí na více operací a v různých strojích. Tato funkce umožňuje sloučit všechny proběhlé operace v jednu a získat tak dokonalý přehled.  

Časová osa výroby

Časová osa zobrazuje stav stroje, v jakém se nacházel a jaký výrobek byl v produkci. Graf je přehledné rozfázován do jednotlivých dní po týdenní periodě. V této sekci aplikace lze rychle a přehledně identifikovat prostoj či poruchu a navrhnout opatření pro její eliminaci. Zpetně lze sledovat dění na pracovišti např. v průběhu nočních směn, které jsou většinou mimo fyzickou kontrolu řídících pracovníků. 

Seznam alarmů

Soupis alarmů a chybových hlášení, která nastanou během chodu stroje. Zaznamenávají se zde hlášení např. o přetížení stroje či náhlé kolizi, která může poškodit stroje. Cílem je informovat o této skutečnosti řídící pracovníky, tak aby byli schopni udělat patřičná opatření k její eliminaci či opravě. Historii alarmů lze třídit dle zvoleného stroje.

Hlídání servisních intervalů strojů

Aplikace CNC sensor umožňuje hlídání servisních intervalů všech CNC strojů v provozu. Nemáte přehled o pravidelných servisních intervalech daných výrobcem stroje? Potřebujete sledovat intervaly výměn chladící emulze či olejových náplní? 

V záložce SERVIS STROJŮ můžete přehledně sledovat všechny servisní intervaly, které jsou předepsané výrobcem stroje či podnikovou údržbou.

Podporované řídící systémy strojů

V současné době lze zpracovávat data z řídících systémů:

Aplikace je navržena tak, aby veškerá data byla zpracována z řídícího systému stroje bez možného zásahu obsluhy. Snižuje se tímto riziko možného zkreslení datových výstupů úmyslným či neumyslným zásahem obsluhy stroje.

Monitoring příkonu stroje (opce)

Aplikaci CNC sensor lze rozšířit o monitoring elektrického příkonu. Součástí instalace je potřebný hardware, který komunikuje s aplikací a načítá elektrické veličiny:

 • elektrický proud jednotlivými fázemi
 •  napětí mezi jednotlivými fázemi
 • okamžitý příkon
 • spotřebovaná elektrická energie
 • účiník
 • frekvence napájecí sítě

V sekci "Výr. programy" lze pak získat informaci o spotřebované elektrické energii, která slouží k vyčíslení nákladů na spotřebovanou energii monitorovaného stroje. Přiřazená sekce "Odběry" zobrazuje průběh příkonu stroje v závislosti na čase a stavu stroje.